Past Conferences

Listing of Past Conferences:

2015 Washington DC

2014 Denver

2013 Miami

2012 St. Louis

2011 Atlanta

2010 Philadelphia

2009 Dallas

2008 Ottawa

2007 Tempe

2006 Baltimore

2005 Cincinnati

2004 Austin

2003 Washington, D.C.

2002 San Diego

2001 Chicago

2000 Princeton

1999 Toronto

1998 Seattle

1997 Minneapolis

1996 Richmond

1995 Houston

1994 Washington

1993 Memphis

1992 New Haven

1991 San Francisco

1990 Chicago

1989 Atlanta

1988 Charleston

1987 Philadelphia

1986 Toronto

1985 New Orleans

1984 Newark, NJ

1983 Baltimore

1982 St. Louis

1981 Washington

1980 Philadelphia

1979 Williamsburg

1978 Chicago

1977 Boston

1976 Philadelphia

1975 Atlanta

1974 Washington, D.C.

1973 Chicago